Na předchozí stránku
Star Trek: Paladin - Svět - Hvězdná Flotila Federace - Lví armáda - Stanovy a nařízení Lví amrády
Se založením armádní skupiny Omega vznikly nové problémy a musela se nutně objevit i nová řešení. Standartní postupy a nařízení Hvezdné Flotily zkrátka a dobře již nestačily na tuto elitní jednotku. Pro příslušníky Hvězdné Flotily stále platí ta stará pravidla, jen Lví armáda vybočuje z řady. Pravidla pro chování jejích příslušníků jsou poněkud tvrdší, ale zato efektivnější.

Článek první
Každá vnímající forma života má právo na svobodný vývoj a rozhodování o svém osudu. Žádný příslušník Lví armády nesmí porušit toto nařízení stejně tak jako primární směrnici. Trestem za porušení nařízení je propuštění s hanbou ze Lví armády.

Článek druhý
Dostane-li se příslušník Lví armády do kontaktu s utlačovanou formou života jeho povinností je pokusit se osvobodit ji od útlaku. Za žádnou cenu nesmí dojít k porušení Základní směrnice a Prvního článku. Utlačované formy života neznalé warp technologie spadají pod zákon o Nezasahování do kulturního vývoje.

Článek třetí
Dojde-li díky uplatnění Článku dvě ke krizové vojenské situaci nese příslušník Lví armády za tento čin zodpovědný plnou odpovědnost za následky.

Článek čtvrtý
Pokud příslušník Lví armády poruší přímý rozkaz svého nadřízeného nebo důstojníka s vyšší hodností bude potrestán třiceti denním vězením a degradováním o jeden hodnostní stupeň.

Článek pátý
Žádný důstojník Lví armády nesmí být popraven za své přečiny proti nařízením. Jedinou vyjímku tvoří Článek devět. Pakliže bude důstojní na zákledě článku osm popraven musí tak být učiněno humání a bezbolestnou cestou.

Článek šestý
Dojde-li k porušení rozkazu během krizové situace bude důstojník obviněný z překročení řádů potrestán degradováním na nejnižší hodnostní stupeň a vězením po dobu určenou nejvyšším velícím důstojníkem. Dále bude obviněný přeložen na jiné pracoviště.

Článek sedmý
Dojde-li na palubě plavidla Lví armády ke vzpouře nebo pokusu o ni budou důstojníci zodpovědní za podněcování vzpoury uvězněni, zbaveni své hodnosti a předání nejvyššímu soudnímu orgánu Federace.

Článek osmý
Dojde-li na palubě plavidla Lví armády ke vzpouře nebo pokusu o ni během krizové situace budou důstojníci odpovědní za podněcování vzpoury zbaveni na trvalo své hodnosti a uvězněni na maximálně deset let.

Článek devátý
Dojde-li na palubě plavidla Lví armády ke vzpouře nebo pokusu o ni během krizové situace a vzbouřencům se podaří ovládnout loď budou důstojníci zodpovědní za podněcování vzpoury postaveni před polní soud. Jestliže se více jak dvě třetiny důstojníků s velící hodností shodnou na vině obžalovaných budou tito bez odkladu popraveni. Tento článek je jediný kdy může být uplatněn trest smrti.

Článek desátý
Pokud se důstojník Lví armády pokusí o dezerci bude tento důstojník uvězněn a předán soudním orgánům Federace.

Článek jedenáctý
Pokud se důstoník Lví armády pokusí o dezerci během bojové situace bude natrvalo zbaven své hodnosti a předán soudním orgánům Federace.

Článek dvanáctý
Padne-li důstojník Lví armády do zajetí a šance na jeho záchranu bude převážena vzniklým rizikem bude jeho život obětován pro blaho většiny. Toto pravidlo se nevztahuje na vyšší důstojníky (admirál, generál, kapitán a komandér) kteří mají taktické znalosti a přístupové kódy. V tomto případě jsou důstojníci podřízení zajatému povini pokusit se o záchranu nebo v případě neúspěchu o likvidaci zdroje nebezpečných informací které by mohly pomoci nepříteli.

Článek třináctý
V případě že se plavidlo Lví armády dostane do krizové situace a ocitne se bez taktické podpory v nepřátelském nebo neprobádaném prostoru je kapitán povinen dodržovat radiový klid. V případě prvního kontaktu platí standartní nařízení Hvězdné Flotily. Dojde-li ke kontaktu dvou federálních lodí v nepřátelském nebo neprobádaném prostru velení připadá lodi Hvězdné Flotily.

Článek čtrnáctý
V případě ozbrojeného střetu kdy se do boje zapojí plavidlo Hvězdné Flotily a Lví armády přebírá vedení plavidlo Lví armády.

Článek patnáctý
Dostane-li se plavidlo Lví armády do vážného ohrožení a možnosti zajetí je kapitán povinen přikázat počítačí spálit své přístupové dráhy k ovládání naquadové technologie. V případě že bude plavidlo zajato může kapitán posádce nařídit aby opustila loď a sám zůstat na palubě. Kapitán lodi Lví armády je jediný kdo má pravomoc nařídit autodestrukci své lodi.

Článek šestnáctý
Dojde-li vlivem nehody nebo cizího zavinění k úniku naquadové technologie nese kapitán lodi Lví armády plnou zodpovědnost za činy které budou s technologií spáchány. Dostane-li se technologie do rukou předwarpové civilizace musí kapitán získat veškeré dostupné informace zpět i za cenu porušení primární směrnice.

Star Trek: Paladin - Svět - Hvězdná Flotila Federace - Lví armáda - Kodex chování příslušníka Lví amrády
Jsem příslušníkem Lví armády, bojuji v silách chránících Spojenou Federaci Planet, naši životní filozofii a svobodu všech vnímajících bytostí. Jsem připraven položit svůj život při obraně těchto ideálů a názorů.

Bude-li to v mých silách nikdy se nevzdám své vlastní svobodné vůle. Budu-li nejvýše postaveným důstojníkem nikdy svým podřízeným nevydám povel ke kapitulaci dokud budu mít byť i nepatrnou šanci k odporu.

Budu-li zajat budu pokračovat v odporu všemi dosažitelnými prostředky, nikdy svým podřízeným nevydám povel ke kapitulaci. Pokud se naskytne možnost k útěku pomohu uprchnout i svým spoluvězňům. Od nepřítele nepřijmu žádné dohody které by znevýhodnily mé spoluvězně, Lví armádu, Hvězdnou Flotilu nebo Spojenou Federaci Planet. V případě že se stanu zajatce během vojenské krize budu dodržovat věrnost ke svým ideálům, nikdy nepodám žádné informace ani se nebudu účastnit činností které by mohly poškodit mé spoluvězně, Lví amrádu, Hvězdnou Flotilu nebo Spojenou Federaci Planet.

V případě mého výslechu jsem povinen nahlásit jméno a osobní číslo.

Nikdy nezapomenu že jsem příslušníkem Lví armády a vždy a za všech okolností budu dodržovat její zásady.

Přísaha Lví armádyJá, o své vlastní vůli, poté co jsem byl plně seznámen a varován se všemi následky vstupuji do Lví armády. Setrvám ve službách Lví armády dokud se mí nadřízení nerozhodnou mě propustit nebo se nerozhodnu odejít. Jsem připraven položit za ideály Lví armády svůj život nebo obětovat svou svobodu. Vždy a za všech okolností budu dodržovat zákony a nařízení která určí mí představení.
Budu bojovat a zemřu ve službách Lví armády pokud to na mě bude vyžadováno.